[1]
แสงนิมิตชัยกุบ ว. and รัชนกุล ป., “พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก”, TJNC, vol. 24, no. 1, p. 88, Sep. 2012.