[1]
เกษมกิจวัฒนาส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 24, no. 2, Sep. 2012.