[1]
ธีระทองคำ แ., หนุเจริญกุล ส., and สุวิสิษฐ์ น., “การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย”, TJNC, vol. 24, no. 2, p. 39, Sep. 2012.