[1]
สมประเสริฐ ช., “บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์”, TJNC, vol. 24, no. 3, p. 5, Sep. 2012.