[1]
พันธสี พ. and สีขาว อ., “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล”, TJNC, vol. 24, no. 3, p. 81, Sep. 2012.