[1]
จันทรวิจิตร ย., บุญเชียง ว., ภูมิสวัสดิ์ ร., สุคนธสรรพ์ อ., and วังศรีคูณ ส., “ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, TJNC, vol. 24, no. 3, p. 94, Sep. 2012.