[1]
ศรีเมธาวรคุณ ป., นาคะ ข., and หนูเพชร ป., “กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้”, TJNC, vol. 25, no. 1, p. 112, Sep. 2012.