[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 22, no. 2, Aug. 2012.