[1]
ฤทธิ์แก้วก., โตสิงห์อ., and ดนัยดุษฎีกุลส., “การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม”, TJNC, vol. 25, no. 3, p. 78, Sep. 2012.