[1]
พันธ์ภักดี อ., “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย”, TJNC, vol. 25, no. 3, p. 89, Sep. 2012.