[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 25, no. 4, Sep. 2012.