[1]
ธนะขว้าง ก., “การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 10, Sep. 2012.