[1]
เพชรติ่ง ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., and โตสิงห์ อ., “การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 34, Sep. 2012.