[1]
ธงชัย ฉ., กันธะรักษา ก., บุญยธรรพ ม., and ทักษิณ พ., “รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 46, Sep. 2012.