[1]
ไชยเพชร ร., นิลมานัต ก., and คงอินทร์ ว., “ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”, TJNC, vol. 26, no. 1, p. 41, Sep. 2012.