[1]
สาแล๊ะ น., นิลมานัต ก., and คงอินทร์ ว., “ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส”, TJNC, vol. 26, no. 1, p. 82, Sep. 2012.