[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 26, no. 2, Sep. 2012.