[1]
จิรวัฒน์กุล ศ., ชินล้ำประเสริฐ น., ส่งวัฒนา ป., เดียวอิศเรศ ว., ฟองแก้ว ว., and รุ่งเรืองกลกิจ ส., “วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 26, Sep. 2012.