[1]
จันทรมะโน ส. and สว่างอารีย์รักษ์ เ., “แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 57, Sep. 2012.