[1]
จิตต์จันทร์ เ., มาสิงบุญ เ., and ด้วงแพง ส., “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 86, Sep. 2012.