[1]
ชูทัพ ส. and ทาโต ร., “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 100, Sep. 2012.