[1]
โมกขาว ศ., “ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 126, Sep. 2012.