[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., เชื้อเจ็ดตน พ., and อ่ำศรีเวียง ว., “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 5–18, Sep. 2014.