[1]
ศรีสุริยเวศน์ ร. and หอมสินธุ์ พ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 31–41, Sep. 2014.