[1]
สุดเพชร ศ., ธนาโนวรรณ น., อยู่สำราญ ฉ., and เนื่องตัน ช., “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 42–54, Sep. 2014.