[1]
พฤกษ์ภัทรานนต์ ก. and หนูสม ป., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 55–68, Sep. 2014.