[1]
สินสุกใส น., อยู่สำราญ ฉ., and ภู่ไพบูลย์ ร., “พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 69–79, Sep. 2014.