[1]
กันทะขู้ แ., โพธิ ว., อินทรลาวัณย์ ป., and เกษมกิจวัฒนา ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 92–103, Sep. 2014.