[1]
วิโรจน์รัตน์ ว., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., สาสัตย์ ร. ศ., มาลาธรรม พ., and ณรงค์ศักดิ์ จ., “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 104–115, Sep. 2014.