[1]
เกษมกิจวัฒนาส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 26, no. 4, Sep. 2012.