[1]
ตั้งฉัตรชัย บ., สิริธรังศรี บ., ศรีพันธ์วรสกุล ส., and รังควัต ว., “ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 43, Sep. 2012.