[1]
บุณโยทยาน ส., ธงชัย ฉ., and สำราญญาติ ม., “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 82, Sep. 2012.