[1]
มาลาธรรม พ., สิทธินอก ข., พุธวัฒนะ พ., and งามอุโฆษ ฉ., “ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 137, Sep. 2012.