[1]
รุ่งอมรรัตน์ส., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., วิทยพันธ์ย., เภตราสุวรรณส., and ขวัญบุญจันทร์อ., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, TJNC, vol. 26, no. s, p. 44, Sep. 2012.