[1]
วิโรจน์รัตน์ ว., ลีฬหกุล ว., คุ้มทวีพร พ., and พันธุ์ศักดิ์ ว., “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, J Thai Nurse midwife Counc, vol. 26, no. s, p. 140, Sep. 2012.