[1]
ส่องวัฒนา ป., “การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์”, TJNC, vol. 29, no. 4, pp. 5–21, Nov. 2014.