[1]
นิติกุล ห., พยัคฆเรือง ส., จินตนาดิลก น., and พันธ์บูรณะ จ., “ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย”, TJNC, vol. 29, no. 4, pp. 32–44, Nov. 2014.