[1]
กันทากาศ ท. and เกษมกิจวัฒนา ส., “ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”, TJNC, vol. 29, no. 4, pp. 92–104, Nov. 2014.