[1]
งามเหมาะน., วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน., “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย”, TJNC, vol. 30, no. 1, pp. 58-71, 1.