[1]
จิรวัฒน์กุล ศ., “รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 5–19, Sep. 2015.