[1]
เกื้อกาญจน์ จ., อิสระมาลัย แ., and บาลทิพย์ ข., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 20–32, Sep. 2015.