[1]
มรกต เ., นิลมานัต ก., and มัชฌิม เ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 33–45, Sep. 2015.