[1]
สรรพวีรวงศ์ จ., เผือกคง น., and หนุเจริญกุล ส., “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท”, TJNC, vol. 27, no. 2, pp. 17–35, Jan. 2013.