[1]
อรทัย พ. and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ., “การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 29–44, Jan. 2013.