[1]
หาญประสิทธิ์คำ ข., นามจันทรา ร., หนุเจริญกุล ส., ศุภเมธาพร ป., นทีธนสมบัติ ก., and สร้อยวงศ์ ป., “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 45–63, Jan. 2013.