[1]
วงศ์สุรประกิต ส. and สันติประสิทธิ์กุล ส., “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 91–105, Jan. 2013.