[1]
คล้ายมุข บ., “ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 106–115, Jan. 2013.