[1]
ทรงมัจฉา จ., พุฒิวนิชพงศ์ ว., and สิทธิมงคล ย., “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 116–126, Jan. 2013.