[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.