[1]
สมกำลัง พ. and ไชยสิทธิ์ ย., “แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล”, TJNC, vol. 27, no. 4, pp. 16–25, Jan. 2013.